โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 71,618,397 8.6
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,800,005 4.5
3 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS 35,883,663 4.3
4 นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 34,782,761 4.2
5 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 34,750,804 4.2
6 CHASE NOMINEES LIMITED 42 31,848,800 3.8
7 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 28,867,143 3.5
8 CHASE NOMINEES LIMITED 30 22,466,422 2.7
9 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.5
10 นางวรรณสมร วรรณเมธี 17,199,900 2.1
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 335,911,495 40.2
  ผู้ถือหุ้นอื่น 498,998,564 59.8
  รวมทั้งสิ้น 834,910,059 100.0
 
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 520,639,986 62.4
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 314,270,073 37.6
    834,910,059 100.0