การประชุมผู้ถือหุ้น
  • หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  • การเสนอระเบียบวาระ
เอกสาร ดาวน์โหลด
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
- แผนการร่วมกิจการระหว่างธนาคาร และบมจ. ทุนภัทร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ดาวน์โหลด
- รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
ดาวน์โหลด
- สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามบัญชี 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ดาวน์โหลด
- สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามบัญชี 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า ดาวน์โหลด