โครงสร้างองค์กร

 

  1. ประกอบด้วย คณะกรรมการสินเชื่อและทรัพย์รอขาย // คณะกรรมการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจธนาคารพาณิชย์ // คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจธนาคารพาณิชย์ // คณะอนุกรรมการสินเชื่อ // คณะอนุกรรมการธุรกิจธนาคารรายย่อย // คณะอนุกรรมการทรัพย์รอขาย // คณะอนุกรรมการจัดการทรัพย์สิน // คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (Non-IT) // คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) // คณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
  2. ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพสินทรัพย์
  3. ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงธุรกิจตลาดทุน // คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน
  4. รวม บล.เกียรตินาคิน
  5. รวม บลจ.เกียรตินาคิน