คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2556 (ก่อนตรวจสอบ)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2556 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2556 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2556 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2556 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2555 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินปี 2555 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินปี 2555 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2555 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2555 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2555 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2555 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2555 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2555 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2554 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2554 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินปี 2554 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2554 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2554 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2554 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2554 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2554 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2554 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2553 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินปี 2553 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2553 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2553 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2553 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2553 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2553 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2553 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2552 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2552 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2552 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2552 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2552 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2552 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2552 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2552 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2552 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2551 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2551 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2551 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2551 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2551 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2551 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2551 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2550 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2550 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2550 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2550 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2550 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2550 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2550 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2550 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2549 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2549 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2549 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2549 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2549 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2549 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2549 (ก่อนตรวจสอบ) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2549 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2549 (ก่อนสอบทาน) ดาวน์โหลด