ปฏิทินนักลงทุน
ปี 2556
  XM (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม)
20 มี.ค. 2556 วันขึ้นเครื่องหมาย XM
22 มี.ค. 2556 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
25 มี.ค. 2556 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
25 เม.ย. 2556 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2556
  XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล)
2 พ.ค. 2556 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
7 พ.ค. 2556 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
8 พ.ค. 2556 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
23 พ.ค. 2556 วันกำหนดจ่ายเงินปันผล
  รอบผลประกอบการ: 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2555
  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น: 1.40 บาท

กำหนดการนำส่งรายงาน :

  • กำหนดการนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    • ภายใน 21 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบย่อก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบ
    • ภายใน 45 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบการเงินสอบทาน (รายไตรมาส)
    • ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบการเงินตรวจสอบ (รายครึ่งปีและประจำปี)
  • กำหนดการนำส่งรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    • ทุก 6 เดือน ตามปีปฎิทิน กำหนดยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม