การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel II (Pillar III)
เอกสาร ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ดาวน์โหลด