คณะกรรมการธนาคาร
 • นายสุพล วัธนเวคิน / ประธานกรรมการ

  ตำแหน่ง

  • ประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรบัณฑิต,
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  The Rold of Chairman, Chairman Forum 1/2013:
  Meeting the AEC Challenge
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Conflict of Interest : Fighting abusive RPT สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  Chairman Forum 2/2013
  บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Financial Institutions Governance Program
  (FGP, 2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The 5 th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009) The South East Asia Central Bank  Research and Training Center  ประเทศมาเลเซีย
  Leadership, Strategic Growth, and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Director Certification Program (DCP, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program (DAP, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International, Switzerland
  Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  The Role of the Chairman Program (RCP, 2000)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ประสบการณ์ทำงาน

  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธนาคาร
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  2542 - 2554 กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2550 - 2553 กรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - 2550 ประธานกรรมการธนาคาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ / กรรมการอิสระ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Monitoring Fraud Risk Management (MFM, 2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Monitoring the Internal Audit Function (MIA, 2008)       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Certification Program (DCP, 2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ประสบการณ์ทำงาน

  2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - 2550 กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2544 - 2548 กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2544 ส.ค. 2555 กรรมการ
  บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
  2541 - ส.ค. 2555 กรรมการ
  บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  2541 - ส.ค. 2555 กรรมการ
  บริษัท สำนักงานพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
  2533 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท แกรนด์ซัคเซส จำกัด
  2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
  2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
 • รศ. มานพ พงศทัต / กรรมการอิสระ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Regional Planning)
   Institute of Social Studies, ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Architecture)
   Kansas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG, 2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Certification Program (DCP, 2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Role of the Compensation Committee (RCC, 2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Role of the Chairman Program (RCP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Audit Committee Program (ACP, 2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program (DAP, 2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ประสบการณ์ทำงาน

  2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - 2555 กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2547 - 2548 กรรมการอิสระ
  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
  2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2535 - ปัจจุบัน กรรมการ
  โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ และเนอสเซอรี่
 • นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล / กรรมการอิสระ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Marketing)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control:
  what the Board and Managements should do"
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Role of the Nomination and Governance Committee
  (RNG, 2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Board’s Role on Fraud Prevention
  and Detection (2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring the System of Internal Control
  and Risk Management (MIR, 2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring of the Quality of Financial Reporting
  (MFR, 2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring Fraud Risk Management (MFM, 2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Board and Director Performance Evaluation
  (R-WS Workshop, 2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring the Internal Audit Function (MIA, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Audit Committee Program (ACP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Role of the Compensation Committee (RCC, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายประวิทย์ วรุตบางกูร / กรรมการอิสระ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Operation Research & General),
   University of Santa Clara, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Operations Research & Finance)
   Brigham Young University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Financial Institutions Governance  Program  (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Effective Business Performance Leadership (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring Strategy Implementation and Execution (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Improving the Quality of Financial Reporting
  (QFR, 2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Audit Committee Program (ACP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2556 - ปัจจุบัน

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2554- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2550 - 2554 กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2549 - 2553 กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 – 2549 กรรมการ
  รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ / กรรมการอิสระ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Director Accreditation Program (DAP, 2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2545-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  2543-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการ
  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด
  2550-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นายธานินทร์ จิระสุนทร / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG, 2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2554 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
  2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
  2549 - 2552 กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายสุรพล กุลศิริ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Role of the Chairman Program (RCP, 2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Successful Formulation and Execution of Strategy
  (SFE, 2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Role of the Compensation Committee (RCC, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555 ปัจจุบัน กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 - 2555 กรรมการ
  กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2546 - 2554 กรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2548 - 2552 ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
  2548 – 2550 กรรมการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2548 - 2550 กรรมการ
  บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด
 • นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • กรรมการบริหาร

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Director Certification Program (2544) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555 ปัจจุบัน กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
  2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2552-2555 กรรมการอิสระ
  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2554-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2546-2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นายบรรยง พงษ์พานิช / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Accreditation Program (DAP, 2005 ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Role of the Chairman Program (RCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2553 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2547 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2546 ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2554 ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
  มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  2551 ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
  กระทรวงการคลัง
  2551 ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
  กระทรวงการคลัง
  2551 ปัจจุบัน คณะทำงานด้านการปฏิรูประบบภาษี
  กระทรวงการคลัง
  2550 ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน)
  2546 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษา
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การเงิน)
   University of Maryland at College Park, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บัญชีบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Director Certification Program (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2556 ปัจจุบัน กรรมการ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2555-2556 ประธานธุรกิจตลาดทุนและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2553-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2553-ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2552-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2550-2552 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นายกฤติยา วีรบุรุษ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • ประธานธุรกิจตลาดทุน
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายกลยุทธ์ 
  • กรรมการบริหาร 
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Golden Gate University,
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Director Accreditation Program (DAP, 2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  ก.ย. 2555 มี.ค. 2556 ประธานสายกลยุทธ์
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  เม.ย. 2556 ปัจจุบัน ประธานธุรกิจตลาดทุน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  เม.ย. 2555 ก.ย. 2555 กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2549 ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เดอะปาล์ม ชะอำ จำกัด
  2552 - 2553 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานลงทุน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2551 - 2553 กรรมการ
  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)
  2551 2552 รองกรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายลงทุน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • กรรมการบริหาร

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ( Public Affairs)
   University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  การวางแผนการเงิน สำหรับผู้บริหาร (2012) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  Corporate Governance and Social Responsibility
  (CSR , 2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 (2006) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  Board Performance Evaluation (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 - 2555 กรรมการ
  ประธานสายธนบดีธนกิจ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
  2548 - 2553 ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายประชา ชำนาญกิจโกศล / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายบริหารหนี้
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance)
   University of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  TLCA Executive Development Program (EDP, 2011) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  Senior Executive Program (SEP, 2008) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  EVA : Managing for Value Creation (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Director Certification Program (DCP, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
  และการเงินไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555-ปัจจุบัน กรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายบริหารหนี้
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 - 2555 กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2554 กรรมการ
  ประธานสายบริหารความเสี่ยง
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ / ประธานกรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Monitoring Fraud Risk Management (MFM, 2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Monitoring the Internal Audit Function (MIA, 2008)       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Certification Program (DCP, 2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ประสบการณ์ทำงาน

  2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - 2550 กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2544 - 2548 กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2544 ส.ค. 2555 กรรมการ
  บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
  2541 - ส.ค. 2555 กรรมการ
  บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  2541 - ส.ค. 2555 กรรมการ
  บริษัท สำนักงานพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
  2533 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท แกรนด์ซัคเซส จำกัด
  2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
  2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
 • นายประวิทย์ วรุตบางกูร / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Operation Research & General),
   University of Santa Clara, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Operations Research & Finance)
   Brigham Young University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Financial Institutions Governance  Program  (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Effective Business Performance Leadership (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring Strategy Implementation and Execution (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Improving the Quality of Financial Reporting
  (QFR, 2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Audit Committee Program (ACP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2556 - ปัจจุบัน

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2554- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2550 - 2554 กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2549 - 2553 กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 – 2549 กรรมการ
  รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Marketing)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control:
  what the Board and Managements should do"
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Role of the Nomination and Governance Committee
  (RNG, 2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Board’s Role on Fraud Prevention
  and Detection (2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring the System of Internal Control
  and Risk Management (MIR, 2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring of the Quality of Financial Reporting
  (MFR, 2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring Fraud Risk Management (MFM, 2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Board and Director Performance Evaluation
  (R-WS Workshop, 2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring the Internal Audit Function (MIA, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Audit Committee Program (ACP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Role of the Compensation Committee (RCC, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • รศ. มานพ พงศทัต / ประธานกรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Regional Planning)
   Institute of Social Studies, ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Architecture)
   Kansas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG, 2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Certification Program (DCP, 2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Role of the Compensation Committee (RCC, 2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Role of the Chairman Program (RCP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Audit Committee Program (ACP, 2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program (DAP, 2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ประสบการณ์ทำงาน

  2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - 2555 กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2547 - 2548 กรรมการอิสระ
  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
  2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2535 - ปัจจุบัน กรรมการ
  โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ และเนอสเซอรี่
 • นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Marketing)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control:
  what the Board and Managements should do"
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Role of the Nomination and Governance Committee
  (RNG, 2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Board’s Role on Fraud Prevention
  and Detection (2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring the System of Internal Control
  and Risk Management (MIR, 2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring of the Quality of Financial Reporting
  (MFR, 2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring Fraud Risk Management (MFM, 2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Board and Director Performance Evaluation
  (R-WS Workshop, 2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring the Internal Audit Function (MIA, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Audit Committee Program (ACP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Role of the Compensation Committee (RCC, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายประวิทย์ วรุตบางกูร / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Operation Research & General),
   University of Santa Clara, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Operations Research & Finance)
   Brigham Young University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Financial Institutions Governance  Program  (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Effective Business Performance Leadership (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring Strategy Implementation and Execution (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Improving the Quality of Financial Reporting
  (QFR, 2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Audit Committee Program (ACP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2556 - ปัจจุบัน

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2554- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2550 - 2554 กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2549 - 2553 กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 – 2549 กรรมการ
  รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล / ประธานกรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Marketing)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control:
  what the Board and Managements should do"
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Role of the Nomination and Governance Committee
  (RNG, 2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Board’s Role on Fraud Prevention
  and Detection (2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring the System of Internal Control
  and Risk Management (MIR, 2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring of the Quality of Financial Reporting
  (MFR, 2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring Fraud Risk Management (MFM, 2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Board and Director Performance Evaluation
  (R-WS Workshop, 2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring the Internal Audit Function (MIA, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Audit Committee Program (ACP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Role of the Compensation Committee (RCC, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายประวิทย์ วรุตบางกูร / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Operation Research & General),
   University of Santa Clara, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Operations Research & Finance)
   Brigham Young University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Financial Institutions Governance  Program  (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Effective Business Performance Leadership (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring Strategy Implementation and Execution (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Improving the Quality of Financial Reporting
  (QFR, 2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Audit Committee Program (ACP, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2556 - ปัจจุบัน

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2554- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2550 - 2554 กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2549 - 2553 กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 – 2549 กรรมการ
  รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายธานินทร์ จิระสุนทร / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG, 2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2554 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
  2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
  2549 - 2552 กรรมการอิสระ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นางภัทรพร มิลินทสูต / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Company Secretary Program (CSP, 2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  ก.ย. 2555 ปัจจุบัน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  เม.ย. 2555 ก.ย. 2555 กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2553 ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2551 ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2550 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2554 ปัจจุบัน กรรมการ
  ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
  2553 ปัจจุบัน รองประธานชมรมเลขานุการบริษัทไทย
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  2552 ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และประกาศเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2548 ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2549 2552 อนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2550 ผู้เริ่มก่อการและกรรมการ
  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
  2547 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นายสุพล วัธนเวคิน / ประธานกรรมการ

  ตำแหน่ง

  • ประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรบัณฑิต,
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  The Rold of Chairman, Chairman Forum 1/2013:
  Meeting the AEC Challenge
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Conflict of Interest : Fighting abusive RPT สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  Chairman Forum 2/2013
  บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Financial Institutions Governance Program
  (FGP, 2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The 5 th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009) The South East Asia Central Bank  Research and Training Center  ประเทศมาเลเซีย
  Leadership, Strategic Growth, and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Director Certification Program (DCP, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program (DAP, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International, Switzerland
  Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  The Role of the Chairman Program (RCP, 2000)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ประสบการณ์ทำงาน

  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธนาคาร
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  2542 - 2554 กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2550 - 2553 กรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2548 - 2550 ประธานกรรมการธนาคาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายบรรยง พงษ์พานิช / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Accreditation Program (DAP, 2005 ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Role of the Chairman Program (RCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2553 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2547 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2546 ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2554 ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
  มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  2551 ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
  กระทรวงการคลัง
  2551 ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
  กระทรวงการคลัง
  2551 ปัจจุบัน คณะทำงานด้านการปฏิรูประบบภาษี
  กระทรวงการคลัง
  2550 ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน)
  2546 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษา
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การเงิน)
   University of Maryland at College Park, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บัญชีบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Director Certification Program (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2556 ปัจจุบัน กรรมการ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2555-2556 ประธานธุรกิจตลาดทุนและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2553-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2553-ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2552-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2550-2552 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นายกฤติยา วีรบุรุษ / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • ประธานธุรกิจตลาดทุน
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายกลยุทธ์ 
  • กรรมการบริหาร 
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Golden Gate University,
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Director Accreditation Program (DAP, 2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  ก.ย. 2555 มี.ค. 2556 ประธานสายกลยุทธ์
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  เม.ย. 2556 ปัจจุบัน ประธานธุรกิจตลาดทุน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  เม.ย. 2555 ก.ย. 2555 กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2549 ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เดอะปาล์ม ชะอำ จำกัด
  2552 - 2553 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานลงทุน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2551 - 2553 กรรมการ
  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)
  2551 2552 รองกรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายลงทุน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นายประชา ชำนาญกิจโกศล / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายบริหารหนี้
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance)
   University of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  TLCA Executive Development Program (EDP, 2011) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  Senior Executive Program (SEP, 2008) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  EVA : Managing for Value Creation (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Director Certification Program (DCP, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
  และการเงินไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555-ปัจจุบัน กรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายบริหารหนี้
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 - 2555 กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2554 กรรมการ
  ประธานสายบริหารความเสี่ยง
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายชวลิต จินดาวณิค / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • ประธานสายการเงินและงบประมาณ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท Master of Business Administaion
   Eastern Michigan University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Monitoring the Internal Audit Function (MIA,2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Monitoring Fraud Risk Management (MFM, 2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Audit Committee Program (ACP, 2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2
  (EDP, 2008)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  Director Certification Program (DCP , 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Accreditation Program (DAP, 2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2554 - 2555 ประธานสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเกียรตินาคิน จำกัด
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
  2550-2555 กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2550 - ปัจจุบัน ประธานสายการเงินและงบประมาณ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ดร. อัญญา ขันธวิทย์ / กรรมการ
 • นายบรรยง พงษ์พานิช / ประธานกรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Accreditation Program (DAP, 2005 ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Role of the Chairman Program (RCP, 2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2553 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2547 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2546 ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2554 ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
  มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  2551 ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
  กระทรวงการคลัง
  2551 ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
  กระทรวงการคลัง
  2551 ปัจจุบัน คณะทำงานด้านการปฏิรูประบบภาษี
  กระทรวงการคลัง
  2550 ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน)
  2546 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษา
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การเงิน)
   University of Maryland at College Park, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บัญชีบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Director Certification Program (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2556 ปัจจุบัน กรรมการ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2555-2556 ประธานธุรกิจตลาดทุนและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2553-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2553-ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2552-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2550-2552 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นายกฤติยา วีรบุรุษ / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • ประธานธุรกิจตลาดทุน
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายกลยุทธ์ 
  • กรรมการบริหาร 
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Golden Gate University,
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Director Accreditation Program (DAP, 2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  ก.ย. 2555 มี.ค. 2556 ประธานสายกลยุทธ์
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  เม.ย. 2556 ปัจจุบัน ประธานธุรกิจตลาดทุน
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  เม.ย. 2555 ก.ย. 2555 กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2549 ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เดอะปาล์ม ชะอำ จำกัด
  2552 - 2553 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานลงทุน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2551 - 2553 กรรมการ
  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)
  2551 2552 รองกรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายลงทุน)
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • กรรมการบริหาร

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ( Public Affairs)
   University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  การวางแผนการเงิน สำหรับผู้บริหาร (2012) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  Corporate Governance and Social Responsibility
  (CSR , 2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 (2006) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  Board Performance Evaluation (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  DCP Refresher Course (2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Certification Program (DCP, 2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 - 2555 กรรมการ
  ประธานสายธนบดีธนกิจ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
  2548 - 2553 ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายประชา ชำนาญกิจโกศล / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายบริหารหนี้
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance)
   University of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  TLCA Executive Development Program (EDP, 2011) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  Senior Executive Program (SEP, 2008) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  EVA : Managing for Value Creation (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Director Certification Program (DCP, 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
  และการเงินไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555-ปัจจุบัน กรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายบริหารหนี้
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554 - 2555 กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2554 กรรมการ
  ประธานสายบริหารความเสี่ยง
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • กรรมการบริหาร

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  Director Certification Program (2544) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงาน

  2555 ปัจจุบัน กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
  2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2552-2555 กรรมการอิสระ
  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2554-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2546-2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)