โครงสร้างทุน

ทุนจดทะเบียน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 เมษายน 2556
ทุนจดทะเบียน บาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 8,523,372,680
รวมทุนจดทะเบียน 8,523,372,680
 
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า บาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 8,349,100,590
รวมทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า 8,349,100,590